سیستم مدیریت دود
2024-06-01 14:35:47

smoke managment system

پارکینگ
پارکینگ به مکانی اطلاق می گردد که به منظور توقف خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.
حسگر گاز مونوکسید کربن
دستگاهی که میزان غلظت گاز مونوکسید کربن موجود در هوا را سنجیده و اطلاعات آن را به پانل کنترل مرکزی منتقل می کند.
Relief damper دریچه اطمینان
دریچه هایی که به صورت مکانیکی و تحت نیروی مشخص، تنظیم شده و در صورتی که فشار هوای داخل فضا از حد مشخص شده
بیشتر شود، با بازکردن دریچه، فشار هوای داخل فضا را متعادل می سازد.
Motorized damperدمپر موتوردار
دمپری که مجهز به موتور الکتریکی بوده و تحت فرمان پانل کنترلی می تواند به وضعیت باز یا بسته تغییر حالت داده و عبور جریان هوا
را از داخل کانال، کنترل نماید.
Air operated damper دمپر هوا
دمپر تایید شده ای که به صورت مکانیکی و در اثر نیروی جریان هوا در یک سمت عمل می کند.
دینامیک سیالات محاسباتیCFD
مدل شبیه سازی رایانه ای که در آن با استفاده از روش های عددی به حل معادلات انتقال جرم و حرارت و مطالعه رفتار سیالات پرداخته
می شود.
Performance Based Designروش طراحی کارآ محور
روشی جهت طراحی سامانه های ایمنی که در آن ضمن انجام مطالعات دقیق فاز صفر پروژه، از روش های CFDو محاسباتی برای
طراحی سامانه های ایمنی کارآمد استفاده می گردد.
زون دود
منطقه ای مشخص در یک پارکینگ که با استفاده از موانع دود مناسب ، از حرکت دود احتمالی تولید شده در آن به مناطق مجاور
جلوگیری شود
سامانه اعلام حریق
سامانه ای متشکل از دستگاه های کاشف، آژیرها، چراغ های هشدار دهنده و ماژول های مختلف که در صورت بروز حریق، در کمترین
زمان ممکن آن را کشف کرده و ضمن آگاه سازی ساکنان و متصرفات از خطر، می تواند فعال سازی سامانه های تهویه، اطفاء اتوماتیک،
کنترل آسانسور، باز و بسته کردن دمپرهای آتش و دود و عملیاتی از این قبیل را انجام دهد.
سامانه تخلیه و کنترل دود و محصولات ناشی از حریق
سامانه ای متشکل از فن های تخلیه، هوای تازه، کانال، دریچه، جت فن، دمپر و غیره که به منظور تخلیه و یا کنترل دود و محصولات
ناشی از حریق طراحی می شود. سامانه های کنترل دود به شکل های متفاوتی در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند ولی اصول و
اهداف اولیه آنها معمولا یکسان است. اهم این اهداف به شرح ذیل است :
ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود 2
کاهش آسیب ناشی از حریق اجزای سازه در زمان حریق
کاهش آسیب ناشی از دود، حرارت و گازهای سمی ناشی از حریق
Stairwell pressurizationسامانه فشار مثبت پلکان
سامانه ای که با ایجاد فشار در دهلیز پلکان، از ورود و نفوذ دود به داخل دهلیز پلکان جلوگیری کرده و آن را به مکانی امن و عاری از
دود و حرارت، جهت فرار افراد و یا دسترسی نیروهای امدادی، نگاه می دارد.
سامانه تعویض خودکار Shift switch
سامانه ای که با دو یا چند فن مرتبط بوده و به منظور جلوگیری از کارکرد بیش از حد و مستهلک شدن یک فن و از کار افتادن فن دیگر
در اثر عمل نکردن طولانی مدت، به صورت خودکار و نوبتی، فن ها را راه اندازی می نماید.
Fire brigade switch سوئیچ مخصوص آتش نشانی
سوئیچ مخصوصی که برای استفاده نیروهای آتش نشانی طراحی و نصب شده و توسط کلیدهای مخصوص عمل کرده و در شرایط
اضطراری در صورت صلاحدید آتش نشانان مبنی بر راه اندازی یا توقف یکی از سامانه های ایمنی و آتش نشانی ساختمان، به صورت
دستی کنترل می شود.
Sprinkler system شبکه بارنده خودکار
سامانه ای متشکل از منبع یا منابع تامین آب، پمپ ها، شیرآلات کنترلی و بارنده ها که به منظور تشخیص و کنترل یا اطفاء حریق و یا
حفاظت از مسیرهای خروج افراد طراحی می شود.
Exhaust fan فن تخلیه
فن هایی که به منظور مکش هوا یا گازهای ناشی از حریق از داخل فضا به کار برده می شود. این فن ها باید از نوع مقاوم حریق باشند.
1فن مقاوم حریق کلاس F300
فن تخلیه یا جت فن منتقل کننده هوا یا گازهای ناشی از حریق که حداقل به مدت یک ساعت در برابر حرارت 300درجه سانتی گراد،
مقاومت داشته و کارایی خود را حفظ کند. این نوع فن ها باید دارای گواهینامه معتبر داخلی یا بین المللی (نظیر
UL ،Vdsو ..). باشد.
فن هوای جبرانی Supply fan
فن هایی که به منظور دمیدن هوای تازه از محیط فاقد آلودگی به داخل فضا به کار برده می شود.
هوای جبرانی (هوای تازه)
هوایی که از محیط آزاد به روش مکانیکی جهت جایگزینی با هوای تخلیه شده، وارد محیط پارکینگ می شود

اشتراک گذاری:
دیدگاه‌ها